Podjetje je v prvi vrsti kmetija, morda za slovenske razmere res malo večja, vendar z  vsemi značilnostmi slovenske razdrobljenosti kmetijskih površin in z vsemi tegobami, ki tarejo slovensko kmetijstvo.

837 ha kmetijskih površin, ki jih v tem trenutku obdelujemo, se razprostira od Čagone na vzhodu v občini Cerkvenjak, do Zamarkove na zahodu v Občini Lenart. Zemljišča pa obdelujemo še v Občini Sveta trojica v Slovenskih goricah.

 

 

Zelo pomembna dejavnost podjetja je reja mlado pitanega goveda. Reja se izvaja na dveh ločenih lokacijah. Lokacija v Šetarovi, kjer so bili prvi hlevi zgrajeni že okrog leta 1965. Izgradnja novih hlevov in spremljajočih objektov za pitanje govedi pa je bila izvedena v letu 1985. Na tej lokaciji je postavljenih 5 hlevov, s skupno kapaciteto 650 živali. Druga lokacija reje pitancev se nahaja v Sp. Verjanah, kjer so bili hlevi in spremljajoči objekti zgrajeni leta 1984. Na tej lokaciji so trije hlevi s skupno kapaciteto 750 govejih pitancev.  Omenjeni hlevi so bili temeljito obnovljeni v letu 2015.

Naše podjetje se ponaša s statusom »druge priznane rejske organizacije v živinoreji«, kar pomeni, da smo vključeni v izvajanje selekcijskega programa za Lisasto pasmo Slovenije. V okviru tega programa izvajamo testiranje potomcev mladih bikov lisaste pasme na rastne in klavne lastnosti ali t.i. progeni test. Omenjena testiranja potekajo izključno na slovenskih teletih, ki so potomci slovenskih mladih plemenskih bikov. Testiranje poteka od starosti 2 mesecev pa do zakola, ko so živali stare okrog 20 mesecev.

 

Sodobni sušilno skladiščni obrat za žita je omogočil združitev procesov pridelave, obdelave in skladiščenja žit. Obdelava – čiščenje in sušenje ter skladiščenje žit in koruze se izvajajo s tehnološko dovršeno opremo, v atmosferi, ki omogoča natančno kontrolo nad: temperaturo, vlago in prisotnostjo kisika v skladiščeni žitni masi.

Ker je investicija izvedena z uporabo inovativne tehnologije, bazira na zeleni energiji, lahko pričakujemo dolgoročni trajnostni učinek za nadaljnji razvoj podjetja, kakor tudi na pozitivne okoljske učinke.

Cilj naložbe je izboljšati konkurenčni položaj podjetja na obstoječih trgih in s tem omogočiti tudi naskok na nove trge ter dolgoročni obstoj na njih. Pričakujemo in verjamemo, da smo z izgradnjo tega sušilno skladiščnega obrata veliko naredili, ne samo za obstoj in razvoj našega podjetja, ampak tudi za celotno kmetijstvo v tem delu Slovenskih goric. Želimo, da s tem obratom omogočimo ustvarjanje dodane vrednosti našim kmetijskim pridelkom, kakor tudi drugim kmetijam, saj si vsi zaslužimo več.

V letu 2012 je podjetje investiralo v pridobivanje električne energije s pomočjo sonca oz. v sončne elektrarne. Sončne elektrarne so 4 in so nameščene na strehe hlevov v Šetarovi. Kapaciteta elektrarn je 190 kW. Z investicijo v obnovljive vire energije, ki so nujni za zmanjšanje uporabe fosilnih goriv, pripomoremo tudi k ohranjanju okolja.

V podjetju ponujamo rezano slamo, ki se uporablja kot nastilj za živali, predvsem pri govedu, perutnini in konjih.

Z rezanjem slame povečamo njeno vpojnost, kar posledično bistveno zmanjša potrebno količino nastilja v primerjavi z običajno slamo ali preostalimi oblikami nastilja.

Potrebe in zahteve trga ter razvoj kmetijske panoge so nas vodile do odločitve, da v podjetju organiziramo skupino, ki bo izvajala raziskovalno in razvojno dejavnost.

Raziskovalna skupina dejavnost opravljala na naslednjih področjih:

  • Opravljanje progenega testa za lisasto pasmo Slovenije: Izvaja se testiranje potomcev bikov lisaste pasme. Za bike v testu se po rejskem testu zagotavlja 12 sinov polbratov. V test prihajajo živali iz celotne Slovenije, rezultati služijo za izračun plemenske vrednosti bikov, od katerih se za nadaljnje osemenjevanje izberejo najboljši.
  • Sodelovanje s Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede UM na področju prehrane govejih pitancev. Raziskave zajemajo proučevanje različnih dodatkov h krmi za goveje pitance. Ugotavlja se njihov vpliv na počutje živali, priraste, porabo in izkoriščanje krme.
  • Skupaj s Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru opravljamo raziskave na učinek uporabe raznih krmnih dosevkov na različnih tipih tal. Tako se ugotavlja primernost posameznega dosevka, kot je npr. lucerna, črna detelje, razne trave ter mešanice trav in detelje, za pridelavo na težkem tipu tal in na obvodnih pasovih. Namen takih raziskav je najti primerne mešanice, ki bodo dale zadovoljive količine ustreznega pridelka za govedo.
  • Modeliranje in ekonomsko optimiziranje optimalnega krmnega obroka z uporabo linearnega modela glede na predhodna vrednotenja kakovosti krme ter izračuni potrebne energije bazalne presnove pitancev.

Zaradi eksponentne rasti svetovnega prebivalstva (9 milijard do leta 2050) naj bi se v bližnji prihodnosti povpraševanje po beljakovinah živalskega izvora povečalo za do 70%. Ena izmed alternativnih trajnostnih rešitev za pridobivanje novih beljakovin živalskega izvora za prehrano ljudi in (domačih) živali je reja žuželk.

Tudi v podjetju ŽIPO Lenart smo se seznanili z aktualno problematiko pridobivanja beljakovin živalskega izvora in se tako že od začetka leta 2022 ukvarjamo z alternativnimi načini pridobivanja beljakovin z gojenjem žuželk (trenutno v raziskovalne namene). Veliko časa posvečamo vzpostavitvi varnega, kontroliranega in nadzorovanega gojitvenega okolja za žuželke, razvoju in testiranju optimalnih substratnih medijev za krmljenje žuželk in pridobivanju beljakovin iz žuželk za prehrano ljudi in za prehrano živali.