Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

NAZIV AKTIVNOSTI

Projekt »Humus–HÖGI«,  je sofinanciran iz sklada EKSRP podukrep 19.3 Sodelovanje med LAS. V okviru mednarodnega projekta želimo na inovativen način razširiti (nadgraditi) obstoječe prakse in metode za izgradnjo deleža humusa v tleh.

 

POVZETEK

V Sloveniji je k sodelovanju pristopilo 29 kmetij na območju vseh treh LAS-ov z cca 240 ha obdelovalnih površin. Na vključenih testnih kmetijah smo opravili vzorčenje tal, ki jih bomo analizirali na delež humusa, s pomočjo katerega bomo nato preračunali dejansko vezavo CO2. Za informacijo: 1 % povečanega Humusa v tleh predstavlja cca. 50 ton vezanega CO2 iz zraka. S tem kmetijstvo postaja ponor toplogrednih vplivov in izboljšuje stanje okolja. Na slovenski strani se bo vzpostavila aplikacija in sistem certificiranja po vzoru avstrijskih kolegov.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

V sklopu projekta se je nabavil vzročnik tal za analizo zemlje, ki je opremljen z GPS merilcem za natančen točkovni odvzem vzorcev. Poleg vzročnika se je kupila tudi ustrezna laboratorijska oprema, ki bo omogočila natančno in ustrezno analitiko humusa in bo podlaga za certificiranje. Glavne dejavnosti so: ohranjanje kvalitete kmetijskih zemljišč, izboljševanje vsebnosti organske snovi v tleh, usmeritev kmetijske pridelave v povečevanje organske snovi v tleh, vezava CO2 v tla, zmanjšanje izpusta toplogrednih plinov.

 

CILJI

Končni cilj in rezultat projekta, ki bo zagotavljal trajnost, je vzpostavitev sistema za certificiranje dviga deleža humusa v tleh. Kmetije, ki so vključene in se še bodo vključevale v sistem certificiranja humusa bodo ob uspešni vezavi tudi denarno nagrajene. Vsi skupaj se moramo zavedati, da je izgradnja humusa tek na dolge proge in da se prvi rezultati kažejo po 5 do 8 letih.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

Kot del projektnih aktivnosti bomo poskrbeli za vzpostavitev in prevod aplikacije, ki bo služila kot mednarodna baza podatkov za vsebnosti humusa v tleh na različnih lokacijah projektnega območja. Izveden bo tudi posvet Akademija Humus v Sloveniji, organizirana izobraževanja (okrogla miza), prav tako pa bomo zainteresiranim udeležencem omogočili sodelovanje na Dnevih humusa v Kaindorfu.

 

NAZIV AKTIVNOSTI

Operacija »Manj je več« je sofinancirana iz Podukrepa M19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja.

 

POVZETEK

Naslov operacije ˝Manj je več˝ je pomenljiv in ima več podnaslovov, pomeni manj plastičnih odpadkov, več kompostnikov za gospodinjstva, manj odpadne hrane, večjo kakovost hrane, manj obdelave tal s težkimi stroji, več vezave CO2 iz zraka v tla, manj toplogrednih plinov, večjo kakovost življenja.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

 • Izvedba delavnic priprava hrane iz ostankov hrane
 • Priprava receptur ter knjižice receptov
 • Izvedenih 5 delavnic prilagoditev kmetijske tehnologije dvigu deleža humusa v tleh
 • Nakup avtomatskega vzorčevalnika tal
 • Ogled primerov dobrih praks na Irsko (8 oseb/LAS)
 • Nakup lesenih zabojev in zabojev iz reciklirane plastike za namen kratkih dobavnih verig
 • Nakup kmetijske mehanizacije (česalo) za ekološko obdelavo tal

 

CILJI

 • Ozavestiti prebivalstvo o načinih uporabe ostankov hrane in zmanjšanju količin odpadne hrane.
 • Ozavestiti prebivalstvo o možnostih, prilagoditve lastne pridelave podnebnim spremembam,
 • Prenos primerov dobrih praks z implementacijo znanja.
 • Mlade naučiti o pomenu prehranske samooskrbe in pripravljanju zdravih obrokov iz lokalnih sestavin, ter o pomembnosti ločevanja odpadkov in kompostiranja nastalih bioloških odpadkov.
 • Preprečiti neustrezno zbiranje odpadnega olja, kot nevarnega odpadka, s primerno infrastrukturo.
 • Ozavestiti prebivalstvo o pomembnosti kratkih dobavnih verig in uživanju ekološke hrane
 • Za potrebe kratkih verig uporabiti povratno embalažo – za zmanjšanje vplivov na okolje, trajnostni vidik (ogljični, okoljski odtis).

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

 1. vzpostavitev novih oblik formalnega in neformalnega mreženja in širitev obstoječe mreže kmetovalcev vključenih v sistem certificiranja humusa
 2. izvedena analiza stanja odpadne hrane
 3. smernice za kmetovalce za proizvodnjo humusa,
 4. knjižica receptov iz ostankov hrane
 5. delavnice na temo odpadne hrane – priprava hrane iz ostankov hrane
 6. nakup avtomatskega vzorčevalnika tal
 7. nabava kmetijske mehanizacije za povečanje deleža humusa v tleh
 8. nakup lesenih zabojev in zabojev iz reciklirane plastike za namen kratkih dobavnih verig
https://medikal.blogno