Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

NAZIV AKTIVNOSTI

Podjetje v okviru 28. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023; OPERACIJA: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva izvaja investicijo Nakup kmetijske mehanizacije za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva.

 

POVZETEK

Predmet javnega razpisa so individualne naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov s ciljem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijstva, sekvestracije ogljika ter povečanja organske mase v tleh.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Podjetje bo izvedlo naložbo v nakup razdelilnih vlečnih cevi za cisterno za gnojevko – sodobno kmetijsko mehanizacijo, ki bo omogočila bolj učinkovito in natančno razdeljevanje gnojevke na kmetijskih površinah. S tem bo kmetijsko gospodarstvo izboljšalo konkurenčnost in zmanjšalo vplive na podnebne spremembe.

 

CILJI

Cilji naložbe so:

 • dvig produktivnosti,
 • povečanje stroškovne učinkovitosti in kakovosti,
 • doseganje višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov,
 • izboljšanje stanja okolja,
 • vpeljevanje inovacij v proizvodni proces,
 • prilagajanje na podnebne spremembe.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

Pričakovani rezultati naložbe so sledeči: povečanje prihodkov od prodaje, znižanje stroškov pridelave, uvedba novih in inovativnih tehnologij, manjši izpusti v okolje.

 

NAZIV AKTIVNOSTI

V okviru 23. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva izvajamo naložbo Investicijsko vzdrževanje hlevov, nakup opreme in mehanizacije za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

 

POVZETEK

Predmet javnega razpisa so individualne naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov s ciljem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijstva, sekvestracije ogljika ter povečanja organske mase v tleh.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Podjetje bo izvedlo naložbo v investicijsko vzdrževanje hlevov, nakup opreme in mehanizacije za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov z izrazitim pozitivnim okoljskim prispevkom. Na ta način bo izboljšalo kvaliteto proizvodov, konkurenčnost kmetijskega gospodarstva in zmanjšalo vpliv na podnebne spremembe.

 

CILJI

Cilji naložbe so:

 • izboljšanje pogojev primarne pridelave,
 • povečanje učinkovitosti poslovanja,
 • uvedba nove kmetijske mehanizacije, tehnoloških rešitev in proizvodov,
 • povečanje stopnje neodvisnosti,
 • ustvarjanje okolju in ljudem prijaznega delovnega procesa.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

Pričakovani rezultati naložbe so sledeči: povečanje produktivnosti, znižanje stroškov poslovanja, povečanje dodane vrednosti, povečanje dobička, povečanje ekonomičnosti in gospodarnosti poslovanja.

 

NAZIV AKTIVNOSTI

Podjetje je vključeno v 16. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 v okviru katerega bo izvedlo naložbo v rekonstrukcijo hlevov, nakup opreme in mehanizacije za izboljšanje počutja živali in pozitiven vpliv na okolje.

 

POVZETEK

Predmet javnega razpisa so naložbe v izvajanje tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanja stroškov pridelave ter naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev zahtevam kmetovanja na vodovarstvenih območjih v skladu s predpisi Vlade Republike Slovenije, ki urejajo vodovarstvena območja.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Podjetje bo izvedlo naložbo v rekonstrukcijo hlevov, rekonstrukcijo infrastrukture za živinska gnojila, ureditev dvorišč ter nakup opreme in mehanizacije za namen hlevske reje, skladiščenja krme in mehanizacije z izrazitim pozitivnim okoljskim prispevkom. Na ta način bo izboljšalo kvaliteto proizvodov, konkurenčnost kmetijskega gospodarstva in zmanjšalo vplive podnebnih sprememb.

 

CILJI

Cilji naložbe in poslovanja so:

 • zagotavljanje tehnološkega razvoja,
 • uvajanje novih proizvodov,
 • celosten pristop k potrebam poslovnih partnerjev in potrošnikov,
 • doseganje trajne in stabilne rasti dohodka in dobička,
 • zagotavljanje okolju prijazne proizvodnje.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

Pričakovani rezultati naložbe so sledeči: povečanje produktivnosti, znižanje stroškov poslovanja, povečanje dodane vrednosti, povečanje dobička, povečanje ekonomičnosti, povečanje gospodarnosti poslovanja.

 

NAZIV AKTIVNOSTI

V okviru 15. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 je podjetje vključeno v operacijo »Nakup kmetijske mehanizacije za izboljšanje okolja«.

 

POVZETEK

Predmet javnega razpisa so naložbe v izvajanje tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanja stroškov pridelave ter naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Podjetje bo izvedlo naložbo v nakup sodobne kmetijske mehanizacije in izgradnjo novega vodnega zbiralnika ter s tem izboljšalo konkurenčnost kmetijskega gospodarstva in zmanjšalo vplive podnebnih sprememb.

 

CILJI

Cilji naložbe in poslovanja so:

 • dvig produktivnosti in kakovosti poslovanja,
 • povečanje stroškovne učinkovitosti,
 • doseganje višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov,
 • vpeljevanje inovacij v proizvodni proces,
 • prilagajanje na podnebne spremembe.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

Pričakovani rezultati naložbe so sledeči: povečanje prihodkov od prodaje, znižanje stroškov pridelave, uvedba novih kmetijskih kultur in inovativnih tehnologij, manjši izpusti v okolje.

 

NAZIV AKTIVNOSTI

Operacija »Manj je več« je sofinancirana iz Podukrepa M19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja.

 

POVZETEK

Naslov operacije ˝Manj je več˝ je pomenljiv in ima več podnaslovov, pomeni manj plastičnih odpadkov, več kompostnikov za gospodinjstva, manj odpadne hrane, večja kakovost hrane, manj obdelave tal s težkimi stroji, več vezave CO2 iz zraka v tla, manj toplogrednih plinov, večja kakovost življenja.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

 • Izvedba delavnic priprava hrane iz ostankov hrane,
 • Priprava receptur ter knjižice receptov,
 • Izvedenih 5 delavnic prilagoditev kmetijske tehnologije dvigu deleža humusa v tleh,
 • Nakup avtomatskega vzorčevalnika tal,
 • Ogled primerov dobrih praks na Irsko (8 oseb/LAS),
 • Nakup lesenih zabojev in zabojev iz reciklirane plastike za namen kratkih dobavnih verig ,
 • Promocijske aktivnosti,
 • Nakup kmetijske mehanizacije (česalo) za ekološko obdelavo tal,
 • Promocija operacije.

 

CILJI

 • Ozavestiti prebivalstvo o načinih uporabe ostankov hrane in zmanjšanju količin odpadne hrane.
 • Ozavestiti prebivalstvo o možnostih, prilagoditve lastne pridelave podnebnim spremembam,
 • Prenos primerov dobrih praks z implementacijo znanja.
 • Mlade naučiti o pomenu prehranske samooskrbe in pripravljanju zdravih obrokov iz lokalnih sestavin, ter o pomembnosti ločevanja odpadkov in kompostiranja nastalih bioloških odpadkov.
 • Preprečiti neustrezno zbiranje odpadnega olja, kot nevarnega odpadka, s primerno infrastrukturo.
 • Ozavestiti prebivalstvo o pomembnosti kratkih dobavnih verig in uživanju ekološke hrane
 • Za potrebe kratkih verig uporabiti povratno embalažo – za zmanjšanje vplivov na okolje, trajnostni vidik (ogljični, okoljski odtis).
 • Uspešno vodena in zaključena operacija.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

 1. vzpostavitev novih oblik formalnega in neformalnega mreženja in širitev obstoječe mreže kmetovalcev vključenih v sistem certificiranja humusa
 2. izvedena analiza stanja odpadne hrane
 3. smernice za kmetovalce za proizvodnjo humusa,
 4. knjižica receptov iz ostankov hrane
 5. delavnice na temo odpadne hrane – priprava hrane iz ostankov hrane
 6. nakup avtomatskega vzorčevalnika tal
 7. nabava kmetijske mehanizacije za povečanje deleža humusa v tleh
 8. nakup lesenih zabojev in zabojev iz reciklirane plastike za namen kratkih dobavnih verig

 

NAZIV AKTIVNOSTI

Projekt »Humus– HOGI«,  je sofinanciran iz sklada EKSRP podukrep 19.3 Sodelovanje med LAS. V okviru mednarodnega projekta želimo na inovativen način razširiti (nadgraditi) obstoječe prakse in metode za izgradnjo deleža humusa v tleh.

 

POVZETEK

V Sloveniji je k sodelovanju pristopilo 29 kmetij na območju vseh treh LAS-ov z cca 240 ha obdelovalnih površin. Na vključenih testnih kmetijah smo opravili vzorčenje tal, ki jih bomo analizirali na delež humusa, s pomočjo katerega bomo nato preračunali dejansko vezavo CO2. Za informacijo: 1 % povečanega Humusa v tleh predstavlja cca. 50 ton vezanega CO2 iz zraka. S tem kmetijstvo postaja ponor toplogrednih vplivov in izboljšuje stanje okolja. Na slovenski strani se bo vzpostavila aplikacija in sistem certificiranja po vzoru avstrijskih kolegov.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

V sklopu projekta se je nabavil vzročnik tal za analizo zemlje, ki je opremljen z GPS merilcem za natančen točkovni odvzem vzorcev. Poleg vzročnika se je kupila tudi ustrezna laboratorijska oprema, ki bo omogočila natančno in ustrezno analitiko humusa in bo podlaga za certificiranje. Glavne dejavnosti so: ohranjanje kvalitete kmetijskih zemljišč, izboljševanje vsebnosti organske snovi v tleh, usmeritev kmetijske pridelave v povečevanje organske snovi v tleh, vezava CO2 v tla, zmanjšanje izpusta toplogrednih plinov.

 

CILJI

Končni cilj in rezultat projekta, ki bo zagotavljal trajnost, je vzpostavitev sistema za certificiranje dviga deleža humusa v tleh. Kmetije, ki so vključene in se še bodo vključevale v sistem certificiranja humusa bodo ob uspešni vezavi tudi denarno nagrajene. Vsi skupaj se moramo zavedati, da je izgradnja humusa tek na dolge proge in da se prvi rezultati kažejo po 5 do 8 letih. V znamenje resne zaveze po dolgoročnem sodelovanju in ustvarjanju uspešne zgodbe na slovenski strani smo s kolegi iz Ekoregije Kaindorf, natančneje z njenim ustanoviteljem Reinerjem Dunstom, podpisali dolgoročen sporazum o sodelovanju, prenosu dobrih praks na področju dviga deleža humusa v tleh.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

Kot del projektnih aktivnosti bomo poskrbeli za vzpostavitev in prevod aplikacije, ki bo služila kot mednarodna baza podatkov za vsebnosti humusa v tleh na različnih lokacijah projektnega območja. Izveden bo tudi posvet Akademija Humus v Sloveniji, organizirana izobraževanja (okrogla miza), prav tako pa bomo zainteresiranim udeležencem omogočili sodelovanje na Dnevih humusa v Kaindorfu.

Želja vseh je, da postane regija ogljično nevtralna (brez CO2). Ker je na poljih veliko škodljivcev in ker erozija tal odnaša visok delež kakovostne zemljine, želimo z raziskovalno-znanstvenim pristopom ponuditi rešitev v obliki generiranja humusa v tleh z različnimi postopki in priporočili.

 

NAZIV AKTIVNOSTI

Projekt EIP z naslovom »Valorizacija stranskih proizvodov v rastlinski pridelavi z uvajanjem sodobnih konceptov in tehnologij krožnega biogospodarstva na kmetijah« se izvaja v okviru ukrepa Sodelovanje, podukrep M16.2 – Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

 

POVZETEK

Projekt Evropskega inovacijskega partnerstva (EIP) je dvoletni projekt (2023–2025), ki uvaja strokoven, sistemski in lokalnim razmeram prilagojen nov način uporabe stranskih proizvodov na kmetijah z insektno biokonverzijo.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

V sklopu predlaganega projekta bomo:

 1. za slovenske razmere adaptirali globalno razpoložljive tehnologije uporabe rastlinskih stranskih proizvodov na kmetijah z insektno biokonverzijo;
 2. novo znanje in tehnologije prenesli v prakso z izvedbo praktičnih preizkusov na KMG-jih, ob čemer bodo potekale številne validacijske analize in testiranja;
 3. rezultate projekta obsežno in ciljno razširjali preko ustreznih komunikacijskih in diseminacijskih kanalov v Sloveniji in tujini in
 4. razvili najmanj 5 novih, inovativnih, trajnostnih, okolju prijaznih in visokokakovostnih končnih produktov.

 

CILJI

Rastlinski stranski proizvodi na kmetijah se bodo usmerili v pridobivanje visokokakovostnih beljakovin in maščob (surovina za živalsko krmo) ter frass-a (organski ostanek po odvzemu larv iz sistema), kar je atraktivna alternativa trenutno uveljavljeni rabi in zagotavlja konkretne gospodarske koristi za kmetije ter številne pozitivne okoljske in družbene učinke.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

V projektu bomo razvili in preizkusili za Slovenijo nove tehnologije, ki imajo visok potencial pri zagotavljanju alternativne krmne surovine, zniževanja okoljskega odtisa kmetijske proizvodnje in krepitve ekonomskega položaja kmetij, zato bo ob temeljnih tehnoloških ciljih, velik poudarek namenjen tudi testiranju izvedljivosti na širšem območju, kot tudi prenosu znanja in razpravi s ključnimi deležniki v slovenskem agroživilstvu.

NAZIV AKTIVNOSTI

Projekt EIP z naslovom »Optimizacija biološke razgradnje gnojevke (s produkti, ki vsebujejo aerobne, anaerobne in anoksične mikroorganizme) za zmanjšanje izgub dušika in njena raba v kmetijstvu«, se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz programa razvoja podeželja, podukrep 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij iz PRP 2014- 2020.

 

POVZETEK

S projektom bomo na podlagi analiz pripravili kalkulativni izračun zmanjšanja stroškov iz naslova gnojenja, zaradi uporabe teh izdelkov za optimizacijo razgradnje gnojevke.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Glavna dejavnost projekta je praktični preizkus  izdelkov, ki vsebujejo konzorcije aerobnih, anaerobnih in anoksičnih mikroorganizmov na več kmetijskih gospodarstvih, ki opravljajo različne dejavnosti (prašičereja, krave molznice, pitanci). Ugotavljali bomo  izboljšanje absorpcije dušika iz tretirane gnojevke ter posledično manjše izpiranje v podtalnico. Izračunali bomo zmanjšanje ogljičnega odtisa kmetije ob koncu projekta v primerjavi z začetnim stanjem.

 

CILJI

Z izdelki bomo optimizirali biološko razgradnjo gnojevke ter tako dvigniti njeno agronomsko vrednost Z dvigom agronomske vrednosti gnojevke (vrednosti dušika v njej) se posledično zmanjšajo potrebe po mineralnih dušikovih gnojilih.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • Zmanjšana poraba mineralnih gnojil,
 • Optimizirana raba živinskih gnojil,
 • Optimizacija stroškov gnojenja ter ohranjanju (izboljšavi) hektarskega donosa,
 • Izboljšanje življenjskega okolja živali,
 • Manj neprijetnih vonjav – izboljšanje sobivanja lokalnega prebivalstva in kmetijskih gospodarstev,
 • Zmanjšano onesnaženje vod z nitrati,
 • Seznanitev kmetijskih gospodarstev o pomenu preciznega kmetijstva in zmanjšanju ogljičnega odtisa kmetije.
NAZIV AKTIVNOSTI
Podjetje je z naložbo »POSODOBITEV PREDELOVALNEGA OBRATA ZA EKOLOŠKA IN KONVENCIONALNA ŽITA« vključeno v 4. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018.

 

POVZETEK
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov. Cilj podukrepa je izboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge in dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI
Podjetje bo zgradilo novo skladišče in kupilo novo tehnološko opremo (filter za aspiracijsko čiščenje žit) za namen predelave ekoloških in konvencionalnih žit.

 

CILJI
Cilj naložbe je s širitvijo skladiščnih kapacitet predelovalnega obrata in uvedbo novih tehnologij povečati proizvodne zmogljivosti in kvaliteto predelanih kmetijskih proizvodov.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI
Pričakovani rezultati naložbe so sledeči:

 • uvedba novih, inovativnih tehnologij,
 • uvedba novih kvalitetnih kmetijskih proizvodov,
 • širitev predelovalne dejavnosti podjetja,
 • dvig produktivnosti,
 • povečanje kakovosti ter doseganje višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov,
 • povečanje stroškovne učinkovitosti.
NAZIV AKTIVNOSTI

Podjetje je z operacijo Tehnološka in ekonomska analiza uporabe nastilja iz odprašene in rezane slame pri vzreji različnih vrst živali vključeno v ukrep M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

 

POVZETEK

Namen projekta je testirati in v prakso uvesti alternativo obstoječim praksam, ki se trenutno uporabljajo pri (globokem) nastilju pri vzreji različnih vrst domačih živali in s tem vpeljati novo (do sedaj še dokaj neznano) tehnologijo pri proizvodnji in reji domačih živali, ki bo imela pozitivne učinke na rejo živali, ekonomiko proizvodnje in ohranjanje okolja.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Nastilj iz slame, ki je rezana in odprašena ter različnih struktur (novi tehnološki pristop pridobivanja nastilja) bomo testirali pri vzreje pitovnih piščancev, konjev in prašičev v okviru poskusov na več kmetijskih gospodarstvih in ga primerjali z drugimi vrstami nastilja, ki se trenutno uporabljajo na kmetijskih gospodarstvih.

 

CILJI

Splošni cilj projekta je testirati patent nastilja iz rezane in odprašene slame pri vzreji različnih vrst domačih (proizvodnih) živali. Rezultati projekta bodo doprinesli k alternativo pri izboru nastilja za živali in posledično dvigu konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev. Predvidevamo tudi, da bo tehnologija proizvodnje tudi neposredno vplivala na počutje živali, višje etološke standarde za živali, izboljšana proizvodnja, izboljšanje travne ruše in drugih socialnih komponent razvoja podeželja.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

Rezultati bodo pokazali prednosti, slabosti, pomanjkljivosti in priložnosti ki bodo kvalitativne in kvantitativne in bodo vezane na uspešnost reje proizvodnih živali, izboljšanje učinkov na okolje ter izboljšanje ekonomskega položaja kmetij. Iz rezultatov bodo podana ocena in priporočila na podlagi uporabnosti (vzdržljivost nastilja, etoloških vplivov na živali, okoljski vidik) in ekonomičnosti uporabe tega nastilja. Zaradi vzporedne analize še drugih vrst nastilja, bodo dobljeni rezultati predstavljali metodološko in primerljivo relevantnost.

NAZIV AKTIVNOSTI

Podjetje je z operacijo »NOVOGRADNJA OBJEKTA ZA SKLADIŠČENJE IN VGRADNJA OPREME HLEVOV ZA IZBOLJŠANJE KONKURENČNOSTI KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA ŽIPO Lenart d.o.o.« vključeno v 10. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018

 

POVZETEK
Predmet javnega razpisa so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI
Podjetje bo izvedlo naložbo v novogradnjo skladišča za shranjevanje kmetijskih proizvodov, posodobitev hlevov za rejo govejih pitancev in objektov za skladiščenje živinskih gnojil ter s tem izboljšalo konkurenčnost kmetijskega gospodarstva.

 

CILJI
Cilji naložbe in poslovanja so usmerjeni k dvigu produktivnosti, povečanju stroškovne učinkovitosti in kakovosti ter doseganju višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov, izboljšanju stanja okolja, vpeljevanju inovacij v proizvodni proces in prilagajanju na podnebne spremembe.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI
Pričakovani rezultati naložbe so sledeči: povečanje prihodkov od prodaje, znižanje stroškov pridelave, uvedba novih kmetijskih kultur in inovativnih tehnologij, manjši izpusti v okolje.

NAZIV AKTIVNOSTI

Podjetje je z operacijo »NAKUP SODOBNE KMETIJSKE MEHANIZACIJE ZA IZBOLJŠANJE KONKURENČNOSTI EKOLOŠKE PRIDELAVE KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA ŽIPO Lenart d.o.o.« vključeno v 7. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstev, namenjen izvajanju ekološke pridelave hrane.

 

POVZETEK
Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane. Cilj podukrepa je povečanje stroškovne učinkovitosti, povečanje higiene in kakovosti kmetijskih proizvodov.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI
Podjetje bo izvedlo nakup sodobne kmetijske mehanizacije za ekološko pridelavo ter z uvedbo novih ekoloških kmetijskih proizvodov izboljšalo konkurenčnost kmetijskega gospodarstva. Naložba bo zajemala nakup dvoriščnega nakladalnika s teleskopsko roko, tandem prikolice s potisno steno, podrahljalnika, medvrstnega okopalnika z dognojevalniki, kladivnega mulčerja na hidravlični roki in balirke za velike oglate bale.

 

CILJI
Cilji naložbe in poslovanja bodo usmerjeni k dvigu produktivnosti, povečanju stroškovne učinkovitosti in kakovosti ter doseganju višje dodane vrednosti ekoloških kmetijskih proizvodov.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI
Pričakovani rezultati naložbe so:
 uvedba novih kvalitetnih ekoloških kmetijskih proizvodov,
 znižanje stroškov ekološke pridelave in povečanje prihodkov poslovanja,
 uvedba novih, inovativnih tehnologij,
 razširitev dejavnosti podjetja.

NAZIV AKTIVNOSTI

Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti. Operacija je iz naslova 1. Javnega razpisa za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

 

POVZETEK

Projekt odgovarja na aktualne izzive v pitanju goveda. Pitanje goveda v Sloveniji predstavlja za prirejo mleka drugo najpomembnejšo živinorejsko panogo. Na tem področju v Sloveniji zaostajamo za svojimi severnimi in zahodnimi sosedi. V bolj razvitih državah EU proizvajalci tržijo teletino in mlado govedino visoke kakovosti, znotraj uveljavljenih blagovnih znamk.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Emona Razvojni center za prehrano d.o.o. bo skupaj s partnerji izvedel poskusna pitanja telet in mlade govedi za prirejo mesa vrhunske kakovosti pri šestih rejcih širom Slovenije. Menedžment in prehrano živali, spremljanje ekonomike reje, predklavnih in klavnih postopkov in tehnologijo postklavne obdelave mesa bodo vodili strokovnjaki Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani, Kmetijskega inštituta Slovenije in Emona Razvojnega centra za prehrano. Strokovnjaki za  agrarno ekonomiko bodo naredili kalkulacije gospodarnosti pitanja in podali smernice za ekonomičnost reje. Pri diseminaciji znanja bodo sodelovali vsi partnerji pod vodstvom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zavoda Novo Mesto.

 

CILJI

Cilj projekta je pripraviti, preizkusiti in predstaviti tehnologijo pitanja telet za prirejo teletine in mlade govedine visoke kakovosti.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

Razvita tehnologija reje skupaj z ekonomskimi analizami bo osnova na kateri se bodo lahko v nadaljevanju postavile blagovne znamke govedine visoke kakovosti, izboljšal ekonomski status rejcev in z optimizirano prehrano živali zmanjšati izpust toplogrednih plinov.

NAZIV AKTIVNOSTI

Zrnate stročnice-pridelava, predelava in uporaba. Operacija je iz naslova 1. Javnega razpisa za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

 

POVZETEK

Vodilni partner projekta je Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (raziskovalna organizacija). Ostali partnerji na projektu so Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Kmetijski inštitut Slovenije, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, Kmetijsko gozdarski Zavod Novo Mesto, KG ŽIPO Lenart, KG Jožica Kure, KG Alojz Topolovec, KG Bojan Leskošek, KG Milan Grubič, KG Alojz Ferlan. Projekt odgovarja na aktualne izzive v pridelavi zrnatih stročnic. Stremi k zmanjšanju odvisnosti uvoza beljakovinskih rastlin iz neevropskih trgov.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Na podlagi uvajanja novih praks bomo vpeljali tehnologijo za pridelovanje soje in drugih zrnatih stročnic za različne sisteme pridelave ter s tem ustvariti pogoje za tržno uspešno proizvodnjo. Projektne dejavnosti bodo imele vpliv na zagotavljanje pogojev večje samooskrbe in s tem pomembno prispevale k zmanjšanju uvoza beljakovinske krme in hrane za ljudi.

 

CILJI

Cilj projekta je na podlagi uvajanja novih praks vpeljati tehnologijo za pridelovanja soje in drugih zrnatih stročnic za različne sisteme pridelave ter s tem ustvariti pogoje za tržno uspešno proizvodnjo. Projektne dejavnosti bodo imele vpliv na zagotavljanje pogojev večje samooskrbe in s tem pomembno prispevale k zmanjšanju uvoza beljakovinske krme in hrane za ljudi. K ciljem spada tudi zasledovanje in priprava strokovnih podlag za doseganje ciljev skupne evropske kmetijske politike in osnutka Agende združenja Podonavske soje z naslovom The European Protein Transition, ki za naslednje obdobje predvideva bistveno zmanjšanje odvisnosti uvoza beljakovinskih rastlin iz neevropskih trgov.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

Z uvajanjem novih tehnologij, razvojem prototipa za toplotno obdelavo zrnatih stročnic na KMG, optimalizacijo krmnih obrokov z zrnatimi stročnicami, ter možnih novih proizvodih v humani prehrani, ki bi bili primerni na slovenskem tržišču ter zagotavljanjem kakovosti pridelkov s certificirano proizvodnjo, ustvarjamo možnosti za doseganje strateških ciljev zapisanih v dokumentih MKGP. S širjenjem znanja o stročnicah v prehrani in tehnoloških postopkih na kmetijah nastajajo nove priložnosti povečanja dohodka z novimi končnimi proizvodi visoke kakovosti (ekološki proizvodi, proizvodi brez GSO), kar prinaša podlage za večji dohodek in zaposljivost na kmetijah.

NAZIV AKTIVNOSTI

Okoljsko učinkovita pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih. Operacija je iz naslova 1. Javnega razpisa za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

 

POVZETEK

Projekt odgovarja na aktualne izzive kmetijske rabe na VVO v RS, ki obsegajo skoraj 1/5 ozemlja. Kmetijska dejavnost na VVO-jih je pogosto problematizirana zaradi vnosa mineralnih in organskih gnojil v tla in uporabe FFS. V praksi to predstavlja omejevanje uporabe gnojil in FFS-jev na VVO, kar pa posledično negativno vpliva na konkurenčnost kmetijske dejavnosti na teh območjih.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

V projektu bomo  strokovno ocenili trenutno stanje na področju pridelave koruze in navadne pšenice (v nadaljevanju: pšenice) na VVO ter na tej osnovi ponudili predloge za izboljšanje stanja pri pridelavi dveh najbolj razširjenih poljščin v RS, ki bodo strokovno utemeljeni ter izvedljivi.

 

CILJI

Z izvajanjem aktivnosti bodo doseženi naslednji cilji:

 • strokovna ocena trenutnega stanja na področju pridelave koruze in navadne pšenice na VVO,
 • z novejšimi pristopi in z nadzorovanim gnojenjem zagotoviti uspešno, pričakovano/želeno kmetijsko pridelavo in preprečiti dodatno onesnaženje podtalnice na VVO,
 • uveljavitev alternativnih metod zatiranja plevelov pri pridelavi koruze in pšenice na VVO,
 • razširjeno novo znanje med pridelovalci, svetovalci, izobraževalci.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • Predstavljena najučinkovitejša tretirna sredstva za koruzo in pšenico z zmanjšano vsebnostjo FFS,
 • določen vpliv različne vrste dušičnih gnojil na optimalen čas gnojenja in količino gnojenja,
 • določen vpliv različne vrste dušičnih gnojil na koncentracijo nitratov v podtalnici,
 • določeno najprimernejše gnojenje glede na hektarski donos,
 • izdelan protokol za okoljsko učinkovito pridelavo koruze in pšenice,
 • poučeni kmetje o tehnologiji nanašanja tretirnega sredstva, vrstah tretirnih sredstev in pomenu razkuževanja semena,
 • zmanjšana poraba FFS pri tretiranju koruze in pšenice,
 • izdelan gnojilni načrt in načrt varstva rastlin (koruza in pšenica).

NAZIV AKTIVNOSTI

V okviru 1. Javnega razpisa za Podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam kmetijsko gospodarstvo sodeluje na EIP projektu “KORUZNI OKLASEK KOT OBNOVLJIVI VIR ENERGIJE”.

 

POVZETEK

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (EIP). Podpora iz Podukrepa 16.5 je namenjena izvedbi projektov s ciljem razvoja rešitev, med drugim namenjenih blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v kmetijstvu ali gozdarstvu, prenosa znanj v prakso ter razširjanja rezultatov projekta.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Skrbno izbrana operativna skupina za izvedbo projekta bo izvedla celostno in poglobljeno raziskavo, praktični preizkus energetskega potenciala in uporabe koruznih oklaskov. Partnerstvo je sestavljeno iz 5 kmetijskih gospodarstev, 3 raziskovalnih organizacij, 2 svetovalnih organizacij in 1 izobraževalne organizacije.

 

CILJI 

Cilji in namen projekta EIP:

 • Razvoj novih tehnologij, procesov in praks na področju rabe obnovljivih virov energije.
 • Prispevek k zmanjšanju podnebnih sprememb.
 • Prispevek k okoljski učinkovitosti.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

V praksi bodo rezultati projekta kmetijskim gospodarstvom, svetovalcem, raziskovalcem, študentom kmetijstva in drugim zainteresiranim približali vrednost, možnosti in tehnične rešitve uporabe koruznega oklaska kot obnovljiv vir energije. Posledično se bo zmeraj več kmetijskih gospodarstev, pridelovalcev koruze, odločilo za uporabo predstavljenega v praksi, saj bo to za njih pomenilo:

 • energetsko samozadostnost,
 • razvoj kmetije,
 • prispevek k blaženju podnebnih sprememb,
 • povečanje možnosti za okrepitev proizvodnih potencialov kmetije in njene odpornosti.

NAZIV AKTIVNOSTI

Nakup sodobne kmetijske mehanizacije in strojne opreme ter uvedba novih proizvodov za izboljšanje konkurenčnosti podjetja ŽIPO Lenart d.o.o. iz naslova 1. javnega razpisa za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave.

 

POVZETEK

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in izvajanju tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave. V poslovanju podjetja ŽIPO Lenart d.o.o. je pomembno hitro prilagajanje tržnim razmeram in uporaba sodobne kmetijske in tehnološke opreme, zato naložba v inovativno tehnologijo ter nove proizvode predstavlja pogoj za nadaljnjo rast in razvoj podjetja. S tem bo omogočen dvig produktivnosti, povečanje stroškovne učinkovitosti in kakovosti ter doseganje višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov in storitev. Z delom naložbe bo kmetijskemu gospodarstvu prav tako omogočeno boljše prilagajanje podnebnim spremembam, saj je predviden tudi nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Naložba zajema nakup samovozne škropilnice, balirke, krmilno‐mešalnega stroja, dvoriščnega nakladalnika s teleskopsko roko, kladivnega mulčerja ter zbiralnika za kapnico za namen namakanja.

 

CILJI

Cilj naložbe je z nakupom nove kmetijske mehanizacije in uvedbo novih proizvodov izboljšati konkurenčni položaj podjetja na trgih ter s tem omogočiti dolgoročni obstoj na njih.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

Med pričakovane rezultate naložbe se uvrščajo: uvedba novih, inovativnih tehnologij, uvedba novih kvalitetnih proizvodov, znižanje stroškov pridelave, razširitev dejavnosti podjetja ter zagotavljanje prihodnosti podjetja.

NAZIV AKTIVNOSTI

Vključeni smo v ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (Ukrep 10), podukrep 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti (ukrep KOPOP) na operaciji poljedelstva in zelenjadarstva. V okviru tega ukrepa smo vključeni v naslednje obvezne in izbirne zahteve: Petletni kolobar (POZ_KOL), Nmin analiza (POZ_NMIN), Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak (POZ_NIZI), Ozelenitev njivskih površin (POZ_ZEL), Setev rastlin za podor (zeleno gnojenje) (POZ_POD) in Konzervirajoča obdelava tal (POZ_KONZ).

 

POVZETEK

Podukrep 10.1 podpira kmetijstvo v njegovi okoljski vlogi in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev.

 

CILJI

Namen plačil je ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

Zmanjšanje populacij škodljivih organizmov, manjša in okolju prijazna uporaba FFS, izboljšanje strukture in rodnosti tal, zmanjšanje ostankov nitratov v vodi, kontrolirani vnosi dušika, zmanjšanje izpustov amonijaka, povečevanje humusa v tleh.

NAZIV AKTIVNOSTI

Ekološko kmetovanje iz Ukrepa 11 in podukrepa Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja (podukrep 11.2).

POVZETEK

V okviru ukrepa se podpira izvajanje ekološkega kmetovanja kakor tudi preusmerjanje v ekološko kmetovanje.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči kot plačilo na hektar kmetijskih površin. Plačilo je izračunano na podlagi dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti.

CILJI

Spodbujati kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega kmetovanja.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Naravi prijazne kmetijske prakse pomembno prispevajo k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine in varovanju okolja nasploh.

NAZIV AKTIVNOSTI

Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Ukrepa 13 in podukrepa M13.3 – Izplačilo nadomestil za druga območja s posebnimi omejitvami.

POVZETEK

Podpora v okviru Ukrepa 13 (Ukrep OMD) se dodeli za ohranitev in nadaljnje opravljanje kmetijske dejavnosti na območju OMD z relativno višjimi stroški in izgubo dohodka pri kmetovanju, kakor izven teh območjih.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Gre za izravnalno plačilo, ki je potrebno zaradi dodatnih stroškov in izpada dohodka pri kmetovanju in ki prispeva k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Podpora se izplača v obliki nepovratne finančne pomoči. Pri določitvi letnega plačila se upoštevajo dodatni (višji) stroški in izguba dohodka (nižji pridelki) v primerjavi s kmetovanjem izven območij OMD.

CILJI

Na območjih OMD ohranitev in nadaljnja obdelanost kmetijskih zemljišč, ohranjanje poseljenosti podeželskih območij in zagotavljanje javnih koristi.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Vzdrževanje krajine s spodbujanjem upravljanja zemljišč kljub težkim razmeram kmetovanja in s tem varovanje zlasti tal pred erozijo in plazovi, ali izgubo biotske raznovrstnosti in vzdrževanje kulturne krajine kot turističnega potenciala in prostora za rekreacijo.

NAZIV AKTIVNOSTI

Predelovalni obrat za ekološka in konvencionalna žita s pripadajočim skladiščem iz naslova podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

 

POVZETEK

Podjetje ŽIPO živinoreja poljedelstvo Lenart d.o.o. se že vrsto let ukvarja s pridelavo poljščin in rejo govejih pitancev. V zadnjih letih je svojo dejavnost razširilo na proizvodnjo električne energije (fotovoltaika) ter sušenje in skladiščenje žit in koruze. Stabilnost poslovanja, konkurenčno uveljavljanje na trgu, inovativna tehnologija ter novi proizvodi so pogoj za nadaljnjo rast in razvoj našega podjetja. Pomembno je hitro prilagajanje tržnim razmeram, uporaba sodobnih tehnologij in zaokrožitev proizvodnega procesa. Temu so na osnovi tržne analize prilagojeni tudi cilji poslovanja, ki kažejo, da bo razvoj podjetja v obdobju 2018-2032 in naprej zagotovljen z uvedbo novih proizvodov in naložbo v izgradnjo predelovalnega obrata za ekološka in konvencionalna žita s pripadajočim skladiščem. To bo omogočilo predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode in združitev procesov predelave in skladiščenja žit ter nadgradilo in smiselno zaokrožilo obstoječi kmetijsko gospodarski kompleks podjetja na Šetarovi.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Naložba, ki je predmet prijave na razpis 4.2, zajema izgradnjo predelovalnega obrata za ekološka in konvencionalna žita (velikosti 860,00 m2) s pripadajočim skladiščem za namen predelave kmetijskih proizvodov (velikosti 1083,35 m2) ter nakup strojno tehnološke opreme za mletje žit.

CILJI

Cilj naložbe je z izgradnjo predelovalnega obrata in uvedbo novih proizvodov izboljšati konkurenčni položaj podjetja in omogočiti njegov dolgoročni obstoj.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Pričakovani rezultati naložbe so sledeči: uvedba novih, inovativnih tehnologij, uvedba novih kvalitetnih kmetijskih proizvodov, razširitev dejavnosti podjetja, dvig produktivnosti, povečanje kakovosti ter doseganje višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov, povečanje stroškovne učinkovitosti, itd.

NAZIV AKTIVNOSTI

Investicijsko vzdrževanje hlevov in talnih silosov, rekonstrukcija dvorišča in gradnja strojne lope za izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

 

POVZETEK

ŽIPO Lenart d.o.o. predstavlja pomembno kmetijsko organizacijo v severovzhodni Sloveniji. Podjetje deluje na 2 lokacijah: v Šetarovi in v Spodnjih Verjanah. Glavna dejavnost je reja govejih pitancev in pridelava poljščin. Pri poslovanju se osredotočamo na pridelavo zdrave hrane in sodobno, živalim prijazno rejo. Smo pomemben pridelovalec krušnih žit, oljaric, koruze. Trenutno smo eden večjih ponudnikov mlado pitanega goveda v Sloveniji.

Naložba v investicijsko vzdrževanje hlevov in talnih silosov, rekonstrukcija dvorišča in gradnja strojne lope je celovit zaključen projekt s pomočjo katerega bo podjetje izboljšalo ekonomsko in okoljsko učinkovitost, povečalo produktivnost in konkurenčnost ter zmanjšalo vpliv na okolje.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Naložba  zajema investicijsko vzdrževanje hlevov za rejo govejih pitancev (5 hlevov), nakup nove notranje opreme hlevov (v 5 hlevih), investicijsko vzdrževanje koritastih talnih silosov (2 lokaciji), rekonstrukcijo dvorišča in novogradnjo objekta za shranjevanje kmetijske mehanizacije (strojna lopa).

CILJI

Cilj naložbe je z izvedbo tehnološke posodobitve, vzdrževanja in novogradnje izboljšati konkurenčnost kmetijskega gospodarstva. Naložba bo omogočila nadaljnji razvoj in stabilno poslovanje podjetja in pripomogla k povečanju ekonomske in okoljske učinkovitosti, varovanju okolja, povečanju produktivnosti in odpornosti na podnebne spremembe.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Pričakovani rezultati naložbe so povečanje ekonomske in okoljske učinkovitosti, boljši pogoji za živali (zmanjševanje stresa, povečanje zračenja in osvetlitve)

NAZIV AKTIVNOSTI

Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016

CILJI

Označevanje proizvodov z zaščitnim znakom, trženje proizvodov iz upravičenih shem kakovosti in s tem boljše poznavanje proizvodov s posebnimi označbami s strani potrošnikov ter bolj organizirana in aktivna promocija, kar posledično vpliva na rast dodane vrednost in s tem konkurenčnosti.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Pri proizvodih označenih s certifikatom Izbrana kakovost – Goveje meso, pričakujemo izboljšane rezultate pri uspešnosti trženja teh proizvodov ter večjo prepoznavnost na trgu. Preko tega pa na rast dodane vrednosti ter izboljšanje konkurenčnosti podjetja.

https://medikal.blognokta.com/maxmen.php